Strefen 8,75 mg sugtabletter 16 st.

  • Lindrar symptom som svullnad och smärta vid halsont
  • Strefen börjar verka efter 2 minuter
  • Effekten varar i upp till 4 timmar
  • Honung & Citron

Produktbeskrivning

Strefen sugtabletter är indicerade för kortvarig symtomlindring vid halsont hos vuxna och barn över 12 års ålder.

En sugtablett innehåller 8,75 mg flurbiprofen.

Hjälpämnen med känd effekt:
Glukos 1069mg/sugtablett
Sackaros 1407mg/sugtablett

Förteckning över hjälpämnen:
Makrogol 300
Kaliumhydroxid
Citronsmakämne
Levomentol
Flytande sackaros
Flytande glukos
Honung

Dosering
Vuxna och barn över 12 års ålder:
En sugtablett att suga på/lösa upp långsamt i munnen var 3:e-6:e timme efter behov. Högst 5 sugtabletter per dygn.

Detta läkemedel bör användas i högst tre dagar.

Barn: Ej indicerat för barn under 12 år.

Äldre: Någon allmän doseringsrekommendation kan inte lämnas då den kliniska erfarenheten till dags dato är begränsad. Äldre löper ökad risk att drabbas av de allvarliga konsekvenserna av biverkningar.

Nedsatt leverfunktion: Ingen dossänkning krävs hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion. Flurbiprofen är kontraindicerat för patienter med svår leverinsufficiens.

Nedsatt njurfunktion: Ingen dossänkning krävs hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion. Flurbiprofen är kontraindicerat för patienter med svår njurinsufficiens.

Administreringssätt
Endast för administrering via munslemhinnan och för kortvarig användning.
I likhet med alla sugtabletter ska Strefen sugtabletter flyttas runt i munnen under sugning för att undvika lokal irritation.

Den lägsta effektiva dosen ska administreras under den kortaste tid som krävs för att kontrollera symtom.

EA_3021627