Strefen 8,75 mg sugtabletter 16 st.

  • Lindrar symptom som svullnad och smärta vid halsont
  • Strefen börjar verka efter 2 minuter
  • Effekten varar i upp till 4 timmar
  • Honung & Citron

Produktbeskrivning

Strefen sugtabletter är indicerade för kortvarig symtomlindring vid halsont hos vuxna och barn över 12 års ålder.

En sugtablett innehåller 8,75 mg flurbiprofen.

Hjälpämnen med känd effekt:
Glukos 1069mg/sugtablett
Sackaros 1407mg/sugtablett

Förteckning över hjälpämnen:
Makrogol 300
Kaliumhydroxid
Citronsmakämne
Levomentol
Flytande sackaros
Flytande glukos
Honung

Dosering
Vuxna och barn över 12 års ålder:
En sugtablett att suga på/lösa upp långsamt i munnen var 3:e-6:e timme efter behov. Högst 5 sugtabletter per dygn.

Detta läkemedel bör användas i högst tre dagar.

Barn: Ej indicerat för barn under 12 år.

Äldre: Någon allmän doseringsrekommendation kan inte lämnas då den kliniska erfarenheten till dags dato är begränsad. Äldre löper ökad risk att drabbas av de allvarliga konsekvenserna av biverkningar.

Nedsatt leverfunktion: Ingen dossänkning krävs hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion. Flurbiprofen är kontraindicerat för patienter med svår leverinsufficiens.

Nedsatt njurfunktion: Ingen dossänkning krävs hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion. Flurbiprofen är kontraindicerat för patienter med svår njurinsufficiens.

Administreringssätt
Endast för administrering via munslemhinnan och för kortvarig användning.
I likhet med alla sugtabletter ska Strefen sugtabletter flyttas runt i munnen under sugning för att undvika lokal irritation.

Den lägsta effektiva dosen ska administreras under den kortaste tid som krävs för att kontrollera symtom.

• Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.
• Patienter som tidigare har drabbats av överkänslighetsreaktioner (t.ex. astma, bronkospasm, rinit, angioödem eller urtikaria) mot acetylsalicylsyra eller andra NSAID-preparat.
• Aktuell eller tidigare historia med återkommande peptiskt magsår/blödning (två eller flera separata episoder med belagd ulceration) och intestinal ulceration.
• Historia med gastrointestinal blödning eller perforation, svår kolit, hemorragiska eller hematopoetiska rubbningar relaterade till tidigare NSAID-behandling.
• Sista graviditetstrimester.
• Svår hjärtsvikt, svår njursvikt eller svår leversvikt.

EA_3021627

Strefen 8,75 mg sugtabletter, Strefen Apelsin 8,75 mg sugtabletter (flurbiprofen)

För kortvarig symtomlindring vid halsont hos vuxna och barn över 12 års ålder. En sugtablett var 3:e-6:e timme efter behov i högst tre dagar. Högst 5 sugtabletter per dygn. Ta inte Strefen om du är allergisk mot ASA eller andra NSAID-preparat. Gravida eller ammande kvinnor ska inte använde Strefen. Följ noga anvisningarna i bipacksedeln. För mer information se www.fass.se. Förpackning med 8 eller 16 sugtabletter: Receptfritt läkemedel. Ej förmån. Informationen är baserad på produktresumé: 2019-07-17/2019-02-15.

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S, +45 44 44 97 01