Strefen 8,75 mg sugtabletter 16 st.

  • Lindrar symptom som svullnad och smärta vid halsont
  • Strefen börjar verka efter 2 minuter
  • Effekten varar i upp till 4 timmar
  • Honung & Citron

Produktbeskrivning

Strefen sugtabletter är indicerade för kortvarig symtomlindring vid halsont hos vuxna och barn över 12 års ålder.

En sugtablett innehåller 8,75 mg flurbiprofen.

Hjälpämnen med känd effekt:
Glukos 1069mg/sugtablett
Sackaros 1407mg/sugtablett

Förteckning över hjälpämnen:
Makrogol 300
Kaliumhydroxid
Citronsmakämne
Levomentol
Flytande sackaros
Flytande glukos
Honung

Dosering
Vuxna och barn över 12 års ålder:
En sugtablett att suga på/lösa upp långsamt i munnen var 3:e-6:e timme efter behov. Högst 5 sugtabletter per dygn.

Detta läkemedel bör användas i högst tre dagar.

Barn: Ej indicerat för barn under 12 år.

Äldre: Någon allmän doseringsrekommendation kan inte lämnas då den kliniska erfarenheten till dags dato är begränsad. Äldre löper ökad risk att drabbas av de allvarliga konsekvenserna av biverkningar.

Nedsatt leverfunktion: Ingen dossänkning krävs hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion. Flurbiprofen är kontraindicerat för patienter med svår leverinsufficiens.

Nedsatt njurfunktion: Ingen dossänkning krävs hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion. Flurbiprofen är kontraindicerat för patienter med svår njurinsufficiens.

Administreringssätt
Endast för administrering via munslemhinnan och för kortvarig användning.
I likhet med alla sugtabletter ska Strefen sugtabletter flyttas runt i munnen under sugning för att undvika lokal irritation.

Den lägsta effektiva dosen ska administreras under den kortaste tid som krävs för att kontrollera symtom.

• Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
• Patienter som tidigare har drabbats av överkänslighetsreaktioner (t.ex. astma, bronkospasm, rinit, angioödem eller urtikaria) mot acetylsalicylsyra eller andra NSAID-preparat.
• Aktuell eller tidigare historia med återkommande peptiskt magsår/blödning (två eller flera separata episoder med belagd ulceration) och intestinal ulceration.
• Historia med gastrointestinal blödning eller perforation, svår kolit, hemorragiska eller hematopoetiska rubbningar relaterade till tidigare NSAID-behandling.
• Sista graviditetstrimester.
• Svår hjärtsvikt, svår njursvikt eller svår leversvikt.

Läs alltid bipacksedeln före användning www.fass.se

Strefen 8,75 mg sugtabletter, Strefen Apelsin 8,75 mg sugtabletter (flurbiprofen)

För kortvarig symtomlindring vid halsont hos vuxna och barn över 12 års ålder. En sugtablett var 3:e-6:e timme efter behov i högst tre dagar. Högst 5 sugtabletter per dygn. Ta inte Strefen om du är allergisk mot ASA eller andra NSAID-preparat. Gravida eller ammande kvinnor ska inte använde Strefen. Följ noga anvisningarna i bipacksedeln. För mer information se www.fass.se. Förpackning med 8 eller 16 sugtabletter: Receptfritt läkemedel. Ej förmån. Informationen är baserad på produktresumé: 2019-07-17/2019-02-15.

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S, +45 44 44 97 01