Strefen Honung & Citron 16,2 mg/ml munhålespray, lösning

Strefen Honung & Citron är indicerat för kortvarig symtomlindring vid akut halsont hos vuxna.

  • Börjar verka omedelbart
  • Effekten varar i upp till 6 timmar
  • Motverkar svullnad och smärta vid halsont.
  • Antiinflammatorisk verkan

Produktbeskrivning

Strefen Honung och Citron innehåller Flurbiprofen som verkar vid halsont hos vuxna. Strefen Honung och Citron (Flurbiprofen) börjar att verka omedelbart och i upp till 6 timmar. Sprayar en låg optimal dos på en fin dimma med en optimal vinkel för att träffa slemhinnan direkt i halsen. Flurbiprofen är en icke-steroid, antiinflammatorisk (NSAID). Flurbiprofen har visats kunna lindra halssmärta, inklusive svullnad och inflammerad vävnad.

En sprayning innehåller 2,91 mg flurbiprofen, 3 sprayningar motsvarande 1 dos innehåller 8,75 mg flurbiprofen, motsvarande 16,2 mg/ml flurbiprofen.


Förteckning över hjälpämnen:

Betadex
Dinatriumfosfatdodekahydrat
Citronsyramonohydrat
Metylparahydroxibensoat (E218)
Propylparahydroxibensoat (E216)
Natriumhydroxid
Honungsmak
Citronsmak
N,2,3-trimetyl-2-isopropylbutanamid
Sackarinnatrium
Hydroxipropylbetadex
Renat vatten

Kvalitativ sammansättning för honungsmak:
Aromämne(n)
Arompreparat
Propylenglykol (E1520)

Kvalitativ sammansättning för citronsmak:
Aromämne(n)
Arompreparat
Propylenglykol (E1520)

Använd inom 6 månader efter öppnandet. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Endast för adminstering via munslemhinnan och för kortvarig användning.
Vuxna från 18 års ålder:
En dos (3 sprayningar) längst bak i svalget med 3-6 timmars intervall efter behov, upp till max 5 doser under en 24-timmarsperiod.

Administreringsmetod
Undvik att andas in under sprayning.

Produkten bör användas maximalt tre dagar i följd.

Före den första användningen ska pumpen aktiveras: rikta munstycket bort från dig och spraya minst fyra gånger tills en finfördelad, jämn dimma sprayas ut. Nu är pumpen förberedd och kan användas.
Mellan varje dos ska du rikta munstycket bort från dig och spraya minst en gång för att kontrollera att en finfördelad dimma sprayas ut. Kontrollera alltid att en finfördelad dimma sprayas ut innan du använder läkemedlet.

Pediatrisk population
Säkerhet och effekt för Strefen för barn eller ungdomar under 18 år har inte fastställts.

Äldre patienter
Någon allmän doseringsrekommendation kan inte lämnas då den kliniska erfarenheten till dags dato är begränsad. Äldre löper ökad risk att drabbas av de allvarliga konsekvenserna av biverkningar.

Den lägsta effektiva dosen ska administreras under den kortaste tiden som krävs för att kontrollera symtom.

Kontraindikationer

• Överkänslighet mot flurbiprofen eller mot något hjälpämne.
• Patienter som tidigare har drabbats av överkänslighetsreaktioner (t.ex. astma, bronkospasm, rinit, angioödem eller urtikaria) mot acetylsalicylsyra eller andra NSAID-preparat.
• Aktuell eller tidigare historia med återkommande peptiskt magsår/blödning (två eller fler separata episoder med belagd ulceration) och intestinal ulceration.
• Historia med gastrointestinal blödning eller perforation, svår kolit, hemorragiska eller hematopoetiska rubbningar relaterade till tidigare NSAID-behandling.
• Graviditet i sista trimestern.
• Svår hjärtsvikt, svår njursvikt eller svår leversvikt.
• Barn och ungdomar under 18 år

Läs alltid bipacksedeln före användning www.fass.se

Strefen Honung & Citron 16,2 mg/ml munhålespray, lösning (flurbiprofen).

För kortvarig symtomlindring vid akut halsont hos vuxna. En dos (3 sprayningar) med 3-6 timmars intervall max 5 doser under en 24-timmarsperiod. Bör användas högst tre dagar i följd. Undvik att andas in under sprayning. Ta inte Strefen om du är allergisk mot ASA eller andra NSAID-preparat.

Gravida eller ammande kvinnor ska inte använda Strefen.

Följ noga anvisningarna i bipacksedeln. För mer information se: www.fass.se. Receptfritt läkemedel.  Förpackningar: 15 ml flaska med dospump. Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S, +45 44 44 97 01